Salamander

Pri výrobe okien Salamander sa využíva najmodernejšia technika, ktorá dovolí zdôrazniť všetky prednosti okien a dverí Salamander– prvotriednu kvalitu spojov, mechanickú pevnosť a možnosť vyrábať podľa predstáv zákazníkov.

Súčasná výroba prebieha v súlade so všetkými požiadavkami príslušných noriem.

Parametre Salamander výrobkov sú pravidelne overované v notifikovanom skúšobnom laboratóriu (tzv. počiatočná skúška typu), čím je preukazovaná zhoda týchto parametrov s požiadavkami európskych noriem. Systém riadenia výroby zaisťujúci, že výrobky Salamander plnia funkčné vlastnosti stanovené európskymi normami, je potvrdený certifikátom systému manažérstva kvality ISO 9001. Na základe vykonaných skúšok a zavedeného systému manažérstva kvality sú výrobky označované európskou značkou zhody (CE), a sú vybavené európskym prehlásením o zhode (ES prehlásenie o zhode).

Katalóg Salamander